I. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – myMODULO Anna Stuczyńska, ul. Świerkowa 10/5, 85-632 Bydgoszcz, NIP 967-118-86-04, REGON 368987455
 2. Sklep – serwis internetowy zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalający Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny pod adresem: www.mymodulo.pl
 3. Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży.
 4. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

II. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików cookies.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 4. Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, elementów graficznych i logo Sklepu jest zabronione. Możliwe jest jedynie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu.
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:
  • pisemnie – na adres myMODULO Anna Stuczyńska, ul. Świerkowa 10/5, 85-632 Bydgoszcz
  • telefonicznie – pod numerem telefonu +48 510632360
  • drogą elektroniczną – [email protected]
 7. Rejestracja w sklepie
  1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna. Nie jest wymagana w celu złożenia zamówienia.
  2. Rejestracja w Sklepie wymaga wypełnienia formularza, podania danych osobowych i kontaktowych.
  3. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji.
  4. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Wybierane są każdorazowo przy dokonywaniu zakupów i wyświetlane kupującemu jako oddzielna pozycja. Koszty te uzależnione są od ilości, rozmiarów lub łącznej wagi zamówionych produktów. Koszty transportu zostają wyszczególnione w potwierdzeniu zamówienia.
 4. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Użytkownicy mają możliwość złożenia zamówienia zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
 2. W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogować się na swoje konto Użytkownika.
 3. Zaprezentowane w sklepie produkty (panele tapicerowane, panele piankowe) nie są gotowymi produktami. Użytkownik dokonuje wyboru kształtu, rozmiaru, tkaniny. Składając zamówienie w sklepie Użytkownik zamawia usługę produkcji paneli zgodnie z wybranymi parametrami. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu oraz potwierdzeniu zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia Użytkownik umieszcza w koszyku wybrane produkty, który zamierza nabyć. Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka.
 5. Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam i płacę”,
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.
 7. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 11. Minimalne zamówienie wynosi 6 sztuk paneli z jednego kształtu/wymiaru, w tym minimum 2 sztuki w jednym rodzaju/kolorze tkaniny.

IV. DOKONANIE PŁATNOŚCI

 1. Zapłata za zakupiony towar następuję przed realizacją zamówienia. Płatności można dokonać:
  1. przelewem na konto bankowe: myMODULO Anna Stuczyńska, ul. Świerkowa 10/5, 85-362 Bydgoszcz
   Numer rachunku bankowego 89 2490 0005 0000 4530 8458 1801
  2. poprzez system płatności internetowych Tpay lub PayPal
 2. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 4. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia anulowanie zamówienia.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu.
 6. Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe, wykonywane według indywidualnego zamówienia Klienta. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

V. DOSTAWA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski.
 2. Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.
 3. Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska.
 4. Koszty dostawy wybierane są każdorazowo przy dokonywaniu zakupów i wyświetlane kupującemu jako oddzielna pozycja. Koszty te uzależnione są od ilości, rozmiarów lub łącznej wagi zamówionych produktów. Koszty transportu zostają wyszczególnione w potwierdzeniu zamówienia.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia dostawy spowodowane działaniem firmy kurierskiej.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku dokonania zakupu paneli tapicerowanych 3D, paneli tapicerowanych miękkich, paneli piankowych Konsumentowi zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

REKLAMACJE

 1. Każdorazowo należy sprawdzić stan przesyłki. Jeżeli zostaną zauważone ślady naruszenia przesyłki (uszkodzenia kartonu, naruszona taśma pakowa itp.) konieczne jest aby w obecności kuriera spisać protokół szkody. Taki protokół jest warunkiem zgłoszenia reklamacji w firmie kurierskiej.
 2. Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności.
 3. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego myMODULO Anna Stuczyńska, ul. Świerkowa 10/5, 85-632 Bydgoszcz lub pocztą elektroniczną na adres:[email protected]
 4. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego, zaleca się, aby reklamując zakupiony towar Klient przedstawił dowód jego zakupu lub jego kopię oraz wskazał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.
 7. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 1.  Składając zamówienie w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail) w bazie www.mymodulo.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).
 3. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.
 4. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 7. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

X. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) Sklep wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
  2. utrzymania sesji Użytkownika
  3. analityczno – statystycznych
  4. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2018 r.